REZYGNACJA Z PODANIA MIESZANKI JAKO PREWENCJA WYSTĘPOWANIA ALERGII NA MLEKO KROWIE

Opracowała Marta Kostka / https://www.instagram.com/kostka_o_jedzeniu/

Opublikowane na łamach pi­sma „JAMA Pediatrics” bada­nie przeprowadzone w Japonii wskazuje, że unikanie podawa­nia mieszanki mlecznej na bazie krowiego mleka może znacząco zmniejszyć częstość występo­wania alergii na białka mleka krowiego u dzieci obarczonych ryzykiem atopii

. W badaniu bra­ło udział 330 dzieci, które przy­pisano do dwóch grup. Pierwszą grupę stanowiły dzieci karmio­ne piersią lub karmione pier­sią i mieszanką elementarną (hydrolizaty mleka krowiego) przez min. 3 dni (KP/ME). W dru­giej grupie były dzieci karmio­ne piersią i suplementowane mieszanką mleczną (z mleka krowiego) przez pierwsze 5 mie­sięcy życia (KP plus MMK). Gdy dzieci miały 2 lata, w grupie, któ­ra otrzymała mieszankę mleko­zastępczą (KP plus MMK), ponad 32% dzieci wykazywało oznaki sensytyzacji (zwiększonej siły reakcji na bodziec) wyrażone obecnością specyficznych IgE ≥ 0,35 UA/ml. W grupie pierwszej (KP/ME) tylko 17% dzieci miało podwyższoną zawartość prze­ciwciał. Także występowanie reakcji natychmiastowych (po­krzywka, wymioty, świszczący oddech) i anafilaktycznych po podaniu różnego rodzaju alerge­nów, w tym też mleka krowiego, ale i jajek, pszenicy, było zna­cząco wyższe w grupie suple­mentującej mieszankę mleczną.

Badanie to wskazuje, jak istotny z punktu widzenia występowa­nia alergii może być dobór odpo­wiedniego mleka modyfikowa­nego w pierwszych dniach życia.

Źródło: M. Urashima, H. Mezawa, M. Okuyama et al., Primary Preven­tion of Cow’s Milk Sensitization and Food Allergy by Avoiding Supple­mentation With Cow’s Milk Formu­la at Birth: A Randomized Clinical Trial, „JAMA Pediatrics”, artykuł opublikowany online 21 paździer­nika 2019, doi:10.1001/jamapedia­trics.2019.3544