TECHNIKI RELAKSACYJNE W TRAKCIE KARMIENIA PIERSIĄ

Opracowała Marta Kostka / https://www.instagram.com/kostka_o_jedzeniu/

Komunikacja na poziomie bio­logicznym pomiędzy matką a dzieckiem może bezpośrednio wpływać na zachowanie dziec­ka oraz karmienie piersią. Celem badania było określenie wpływu wprowadzonych podczas kar­mienia piersią technik relaksa­cyjnych na podaż mleka, poziom kortyzolu w nim oraz wzrost i zachowanie niemowląt. 64 par matka-dziecko monitorowano przez 14–18 tygodni po porodzie.

Część kobiet została poinstru­owana, by słuchać relaksacyj­nych nagrań podczas karmienia lub odciągania mleka. W drugim, 6–8, 12–14 i 14–18 tygodniu w ra­mach wizyt domowych spraw­dzano poziom stresu, podaż mleka, poziom kortyzolu w nim oraz wzrost i zachowanie nie­mowląt. Wykazano, że te pro­ste techniki relaksacyjne mogą obniżać poziom stresu u matki, zawartość kortyzolu w mleku na końcu kamienia (w drugim tygo­dniu, ale nie w 6–8 tygodniu, co może świadczyć o braku długo­terminowego efektu). W drugim tygodniu nie było statystycznej różnicy w długości snu i karmień czy płaczu.

Dzieci w „grupie re­laksacyjnej” spały dłuższe seg­menty w 6–8 tygodniu (później już nie zbierano danych w tym aspekcie) oraz miały większe przyrosty. W 12–14 tygodniu stwierdzono, że dzieci, których matki słuchały nagrań relaksa­cyjnych, miały wyższą wagę i BMI. Badanie to, pomimo wielu ograniczeń, wskazuje obiecują­cy kierunki przyszłych analiz.

Źródło: N.H.M. Shukri, J. Wells, S. Eaton, F. Mukhtar, A. Petelin, Z. Jen­ko-Pražnikar, M. Fewtrell, Rando­mized controlled trial investigating the effects of a breastfeeding re­laxation intervention on maternal psychological state, breast milk outcomes, and infant behavior and growth, „The American Journal of Clinical Nutrition”, Volume 110, Issue 1 lipiec 2019, s. 121–130, https://doi. org/10.1093/ajcn/nqz033