OPÓŹNIONE ROZSZERZANIE DIETY CZYNNIKIEM RYZYKA ROZWOJU ALERGII

Opracowała Marta Kostka / https://www.instagram.com/kostka_o_jedzeniu/

Badanie kwestionariuszowe do­tyczące występowania alergii na mleko, jajka, ryby, orzeszki ziemne, orzechy, zboża prze­prowadzono wśród 1029 dzieci z dwóch miejscowości w Szwe­cji. Badanie było skonstruowa­ne tak, by określić różnicę we wpływie czasu rozpoczęcia rozszerzania diety na ryzyko rozwinięcia się u dziecka aler­gii. W przeszłości Amerykańska Akademii Pediatrii rekomendo­wała opóźnianie wprowadzania potencjalnych alergenów do diety małych dzieci w ramach prewencji alergii. Od tego czasu pojawiło się wiele badań i źródeł naukowych jednogłośnie wska­zujących, że takie postępowa­nie może mieć odwrotny skutek – zwiększać prewalencję alergii. Dzieciom z miejscowości Kiruna później wprowadzano posiłki uzupełniające niż tym mieszka­jącym w Mölndal, co korelowa­ło ze statystycznie częstszym występowaniem alergii i nieto­lerancji u tych pierwszych. Ba­danie to wskazuje, że opóźnia­nie rozszerzania diety może być jednym z czynników zwiększają­cych ryzyko wystąpienia alergii.

Hicke-Roberts Anna, Göran Wennergren i Bill Hesselmar. „Late introduction of solids into infants’ diets may increase the risk of food allergy development”. BMC Pediatrics 20, nr 1 (3 czerwiec 2020): 273. www. doi.org/10.1186/s12887-020-02158-x.